WhatsApp Image 2024-06-17 at 14.07.34
WhatsApp Image 2024-06-17 at 14.05.36
A3BA808D-05BA-4C2F-BD23-DF151263E7BA
78A50231-196D-4454-88C8-934259913A80
B9885ABF-3F05-49D8-B363-E8562182076B
Kampeer Reglement Tekst

Kampeer Reglement

Op recreatieoord “de Laarse Heide” worden alleen zij toegelaten, die in bezit zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart 
Alvorens het betreden van het terrein is men verplicht zich eerst te melden bij de directie of andere leidinggevende personen om zich in te laten schrijven 
Het plaatsen van kampeermiddelen is uitsluiten toegestaan op de door de directie of andere leidinggevende persoon aangewezen plaats. 
De gebruikers van een vaste standplaats dienen te zorgen voor een goed af te sluiten afval emmer of bak. 
De bewoners / gebruikers van alle kampeer gelegen heden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van staanplaats en kampeermiddel, wanneer de directie concludeert dat een kampeermiddel of standplaats niet goed onderhouden wordt is,zal de directie na 2 waarschuwingen, huurder een € 50,- boete opleggen en overgaan tot het weer toonbaar te maken van de staanplaats en deze kosten door berekenen aan huurder. In elk kampeer middel dient een brandblusser aanwezig te zijn met een inhoud van tenminste 6 kg De huurder dient deze jaarlijks door een daarvoor bevoegde instantie te laten keuren  

Het is niet toegestaan artikelen te laten bezorgen door een of meerdere leveranciers , die hiertoe geen toestemming hebben van de directie van de Laarse Heide 


Het is aan Kampeerders verboden : 

 

 1. Openvuur en / of kachels te stoken op andere dan de door directie aangewezen plaats 
 2. Afval te deponeren op ander dan de op daartoe aangewezen plaatsen. bij constatering van het storten van afval van wat dan ook afkomstig op de niet daar toe aangewezen plaats. Zal er een boete van € 100,- door berekend worden plus de opruimingskosten 
 3. Afval of ander materialen aan te leveren buiten de toegangstijden van de milieu straat deze zijn van 1 april tot 1 oktober op Za. van 17.00 tot 17.30 op Zo van 13.30 tot 14.00 u en in het hoogseizoen tevens op wo. Van 17.00 tot 17.30u . Van 1 okt. tot 1 apr. alleen op Za van 16.00 tot 16.30 
 4. Gaten in de grond te graven voor welk doel dan ook 
 5. Hooi of stro over het terrein te vervoeren en te gebruiken. 
 6. Bij watertappunten andere bezigheden te verrichten dan halen van water 
 7. Om met auto’s langer dan 45 minuten op het kampeerterrein aanwezig te zijn, hiervoor is een aparte parkeerplaats. 
 8. Auto’s te parkeren op de voor bezoekers bestemde parkeerplaats 
 9. Om met een gemotoriseerd voertuig anders dan een auto op het kampeerterrein te rijden zonder toestemming van de directie. 
 10. Op het recreatieterrein de rust verstoren door radio, grammofoon e.d. of op andere wijze
 11. Tuinfeesten te houden na 22.00 u. voor die tijd dient de kampeerder dit te melden en toestemming aan de directie te vragen. 
 12. Om na 23.00 u. de rust op het recreatieterrein te verstoren op welke manier dan ook 
 13. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn
 14. Zich op te houden in en nabij de paardenstallen 
 15. Vogelnesten uit te halen of broedende vogels te verstoren 
 16. Op vogels en of dieren te jagen en of te doden, struiken en of bomen te beschadigen 
 17. Op het recreatieterrein pamfletten, folders of ander reclamemateriaal te verspreiden, redevoeringen, meetings,en optochten te houden zonder toestemming van de directie van de Laarse Heide 
 18. Hekwerken en andere afschermingen hoger dan 90 cm aan te brengen rond de kampeerplaats zonder toestemming van de directie van de Laarse Heide 
 19. Caravan of tent aan andere onder te verhuren of te verhuren zonder toestemming van de directie van de Laarse Heide
 20. Na het beëindigen van de kampeerperiode het kampeerterrein te verlaten, indien de directie de kampeerplaats niet heeft geïnspecteerd en goed gekeurd. 
 21. Landbouwgronden, bos en dergelijke van derden te betreden te verontreinigen of te beschadigen 
 22. Sanitaire voorzieningen te gebruiken voor andere doeleinden dan deze zijn bestemd of de sanitaire voorzieningen onzindelijk of vervuild achter te laten 
 23. Gasten toe te laten, die zich niet kunnen of willen houden aan het kampeerreglement 
 24. Bezoekers en of gasten in hun kampeermiddel te laten overnachten zonder dat deze aangemeld zijn bij de directie of een van hun medewerkers. Hiervoor dient het overnachtings tarief te worden voldaan 
 25. Bezoekers zijn verplicht te parkeren op de daarvoor aangewezen plaats 
 26. Eigendommen der camping zoals waterleiding,bomen en struiken e.a. te snoeien , repareren, verplaatsen etc. zonder toestemming . 
 27. Handel te drijven in welke vorm dan ook zonder toestemming van de directie 
 28. Caravans / kampeermiddelen te verkopen zonder toestemming van de directie 
 29. Het wassen en repareren van auto’s, motoren en bromfietsen op het recreatie terrein
 30. Hun kampeermiddel permanent te bewonen 
 31. Toegangssleutels van het recreatieterrein door of voor derden te gebruiken 
 32. Meer dan een maal daags de camping met een motorvoertuig op te rijden
 33. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegelaten 
 34. Kinderen onder de 13 jaar dienen om 22.00 binnen te zijn of onder begeleiding van hun ouders te zijn. 
 35. 35. Om met trap skelters over de camping te rijden voor 9.30 u. en na 21.00 u. 
 36. Het plaatsen van bouwsels aan of nabij het kampeermiddel zonder toestemming van de directie. 
 37. Het verwijderen van een kampeermiddel is niet door derden toegestaan 
 38. Om in de periode van 1 juli tot en met 1 september bouw of verbouwingswerkzaamheden uit te voeren
 39. Om het terrein te betreden met zware bedrijfswagens of lichte bedrijfswagens die langer zijn dan 5 m. en hoger zijn dan 2.10 m.
 40. om op het parkeerterrein voertuigen van bezoekers te laten parkeren en aanhangers te parkeren c.q. te stallen 
 41. Het voorhanden hebben van verdovende middelen, hennep/cannabis planten, prostitutie of aanverwante beroepen uit te voeren . Bij constatering zijn wij genoodzaakt om de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder restitutie van staangelden of van enige aard


Bij gebruik van speeltuin en/of vijver stelt de directie zich niet aansprakelijk voor schade,diefstal en/of ongevallen op welke manier dan ook ontstaan. 
Het recreatiepark is 6 weken per jaar gesloten zijn te weten van week 2 tot en met week 7 in deze periode mag er niet overnacht worden op het park.                                                                                                                     De toegangstijden van de hoofd ingang zijn van 0.8.00 u. tot 21.30 u. Iedere kampeerder kan met zijn auto een maal per etmaal op het kampeer terrein en op het parkeerterrein 24 u. per dag zo vaak hij maar wil
De openingstijden van de zwemplas zijn van 9.00u tot 21.00 u Kinderen zonder zwem diploma mogen hier alleen verblijven onder het toezicht van een ouder of begeleider
De openingstijden van de speeltuin zijn van 9.00u tot 21.00u de maximale leeftijd voor kinderen in de speeltuin is 13 jaar en kinderen onder de 4 jaar onder toezicht van een ouder of begeleider 
Het is verboden zich in te laten schrijven bij de gemeente Zundert of bij andere instanties op het adres van recreatieoord de Laarse Heide
Kampeerders kunnen op aangegeven tijden Snoeihout aan leveren Dit dient echter wel in overleg met de directie gedaan te worden


Bij twijfel van permanente bewoning kan de directie de kampeerder verplichten om een uittreksel van het bevolkingsregister van hun woonplaats te overleggen 
Bij te late betaling van het staangeld of energie nota of een gedeelte daarvan, houdt de directie het recht om rente per maand door te berekenen ,toegang te ontzeggen en energie af te sluiten zijn de dan geldende kosten verbonden. 
Bij verkoop van een kampeermiddel brengt de Laarse Heide 5% van verkoopprijs en of de waarde van het kampeermiddel in rekening aan de verkopende partij 
De directie heeft het recht om een reeds verkocht kampeermiddel over te nemen voor het bedrag als waar de verkoper hem voor heeft verkocht.
De directie behoud het recht om bij verkoop van het kampeermiddel de staanplaats niet door te verhuren aan de kopende partij en deze te weigeren 
Bij verkoop, verwijdering of vertrek vervallen de rechten op de staanplaats en krijgt men geen restitutie van het staangeld 
Huisdieren dienen aangelijnd buiten de terreinen van het recreatieoord uitgelaten te worden .


Iedere kampeerder is aansprakelijk voor de schade op welke wijze dan ook ontstaan die hij of zij aanricht aan roerende en/of onroerende zaken of van welke aard dan ook welke in eigendom zijn van de Laarseheide en of derden, .Ieder kampeerder dient hiervoor zelf een verzekering voor af te sluiten waarin eventuele schade gedekt is. Verzuimt Kampeerder aan deze eis te voldoen dan zal Kampeerder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor het te vergoeden schade bedrag  De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade of diefstal van eigendommen van kampeerders en anderen.

De duur van de huurovereenkomst van een kampeerplaats wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. bij het aangaan van deze overeenkomst dient huurder een geldig identiteitsbewijs te overleggen alsmede een uittreksel van de gemeentelijke basis administratie van de gemeente waarin hij woont.
Beëindiging van de huurovereenkomst dient schriftelijk en aangetekend gedaan te worden door zowel de huurder als de verhuurder. men dient dit 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar/ seizoen te doen 
De standplaatsen worden verhuurd van 1 januari tot en met 31 december Na deze tijd is men het volledige staangeld en eventuele andere kosten verschuldigd.
Wanneer na opzegging van de staanplaats deze niet ontruimt is voor aanvang van het nieuwe jaar/seizoen, gaat de directie er vanuit dat huurder de staanplaats opnieuw wil in huren. 
Bij een te late betaling van het staangeld zal er € 25,- administratie kosten in rekening gebracht worden.Voor een aanmaning wordt er € 10,- aangerekend. Wanneer kampeerder na 1 juli het staangeld niet of niet geheel voldaan heeft wordt er van af de vervaldatum van de factuur € 10,- per maand verzuimboete door berekend.
Bij vertrek dient men een borgsom te betalen van € 1500,- deze ontvangt men terug wanneer de standplaats schoon opgeleverd wordt d.w.z. ontdaan van planten, struiken, tegels,ophoogzand e.d. en geëgaliseerd en met grasmat opgeleverd wordt, tenzij anders met de directie wordt overeengekomen 
Het verwijderen van een kampeermiddel kost € 500,- . Indien er meertijd voor nodig is dan 4 uur zal er vanwege meerwerk voor ieder uur of een gedeelte daarvan € 100,- extra boven op het starttarief worden door berekend. 
Opstappen mogen niet langer dan 1/4 deel van de het kampeermiddel tot maximaal 2.50 m lang en 1.25 m breed 


Bij elk kampeermiddel is maar een schuur toegestaan met de maximale maat van 2.50 m bij 2.50 m en een nok hoogte van 2.50 de schuur dien uit gevoerd te zijn met een zadel of punt dak een luifel of een bordes aan de schuur is niet toegestaan.
Voor zowel de opstappen als de schuurtjes dient men een bouwtekening in te dienen met de maten en de te gebruiken materialen bij goedkeuring kan er pas gebouwd worden. de duur van de bouwtermijn in overleg met de directie 
Bij constatering van bouwwerken zonder vergunning of afwijking van bouwtekening is de directie gerechtigd deze af te breken of te laten afbreken en kosten aan kampeerder door te berekenen 
Schuurtjes en schuttingen dienen minimaal 60 cm van de afscheidingen te blijven. Schuttingen dienen in de winter afgebroken te worden i.v.m. snoeiwerkzaamheden
Het is verplicht om een geldig keuringscertificaat te kunnen overleggen ten behoeve van de gasinstallatie 


Het is verboden om opslag te hebben van petroleum of andere brandstoffen anders dan dat wettelijk is voorgeschreven, dus in goedgekeurde tanks en lekbakken overtreders zijn voor de voortvloeiende kosten aansprakelijk 
De directie ven de Laarse Heide behoudt zich het recht voor personen en goederen zonder opgaaf van redenen onmiddellijk van de terreinen te verwijderen, wanneer naar mening van de directie hiertoe aanleiding bestaat 
Eventuele aanwijzingen gegeven door politie, brandweer, dokter, personeel en/of directie van de Laarse Heide dienen terstond te worden opgevolgd 
Politie ,personeel en directie van de Laarse Heide hebben op ieder moment van het etmaal het recht om alle verblijfplaatsen te betreden. 
Met de opsporing van overtredingen van dit reglement zijn belast directie personeel en door het rijk en/of gemeente aangestelde ambtenaren 
Bij problemen of constateringen waarin dit reglement niet in voorziet zal door de directie een beslissing worden genomen 
Redelijke wensen , klachten of bezwaren kunnen bij de directie kenbaar gemaakt worden , geschillen vallen onder het nederlandse recht en zullen dienen bij de arrondissement rechtbank Breda
De directie van recreatieoord “DE LAARSE HEIDE”

De “Laarse Heide” logo
De “Laarse Heide”

Copyright © De “Laarse Heide” | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Cookieverklaring | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM